Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen


1.1 De algemene voorwaarden van Online Muziek Cursus zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met Online Muziek Cursus.

1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.

1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met Online Muziek Cursus aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.Artikel 2: Misbruik


2.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is Online Muziek Cursus gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van de gebruiker stil te leggen.

2.2 Indien Online Muziek Cursus schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.

2.3 Online Muziek Cursus heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.


Artikel 3: Opzeggen overeenkomst bij een abonnement


De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, na het opzeggen heeft de gebruiker nog toegang tot wanneer er betaald is en dan vervalt de toegang. Opzegging kan via de ‘opzeglink’ in de ledenomgeving.Artikel 4: Overmacht


4.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan Online Muziek Cursus kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.

4.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op Online Muziek Cursus.Artikel 5: Vermelding


Online Muziek Cursus behoudt zich het recht om in bepaalde berichten en/of inhoud een verwijzing te plaatsen naar OnlineMuziekCursus.nlArtikel 6: Geschillen


6.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.Artikel 7: Nederlandse tekst prevaleert


De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.